Stadgar

Bildad den 19 mars 2001


§ 1 - FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är King Creek Kickers, föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden
§ 2 - VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
Att stimulera kursverksamhet och kulturintresse som ger förutsättningar för den enskilda människans och föreningens utveckling vad gäller Linedance
Att stimulera och skapa förutsättningar för tävlingsverksamhet
Att sprida kännedom om Linedance genom kurser, uppvisningar och tävlingar
Att föreningens verksamhet bedrivs på ett hedersamt och demokratiskt sätt så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och kulturellt
§ 3 - BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelse
§ 4 - MEDLEMSKAP
Föreningens medlemmar utgörs av Linedansande intresserade i Gävle.
Ingen nedre eller övre åldersgräns för medlemskap finns.
Medlem som motarbetat föreningen och dess verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse kan uteslutas som medlem. Medlemmen skall i förväg underrättas om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts och lämnas möjlighet inom 14 dagar att skriftligen yttra sig om detta.
§ 5 - TERMINS AVGIFT
Terminsavgiften = Medlemsavgift & Träningsavgift.
Medlemsavgiften fastställs på ordinarie årsmöte, träningsavgiften fastställs av styrelsen. Terminsavgiften gäller för en termin i taget. För ungdomar blir det en lägre avgift. Dessa avgifter skall vara senast betalda efter 2: a kurstillfället.
§ 6 - RÄKENSKAPER
Räkenskapsår är lika med kalender år. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret.
§ 7 - MÖTEN
Alla som erlagt medlems/terminsavgift och är registrerad som medlem i föreningen är rösträttsberättigade med en röst på års- och medlemsmöte.
Protokoll från styrelsemöten och årsmöte skall efter justering sättas in i avsedd pärm tillgänglig i våra lokaler. Medlemmar som vill läsa dessa kan begära detta.

Årsmöten
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall utgå till medlemmarna senast 6 veckor före. Kallelse sker via kurstillfällen, hemsida och anslagstavla i lokalen. Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmöte. Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över motionen.

Extra Årsmöten
Styrelse kan på egen begäran kalla till extra årsmöte. Även föreningens revisor eller minst 1/10 del av föreningens röstberättigade medlemmar kan begära detta. Det görs med en skriftlig motivering.
På detta extra årsmöte får endast det ärende som angivits i kallelsen behandlas.

Medlemsmöten
Medlemsmöten kan när som helst hållas under året om det finns behov av detta.
Kallelse till medlemsmöte skall utgå till medlemmarna via hemsida och anslagstavla senast 16 dagar innan medlemsmötet äger rum. Dagordning ska medfölja kallelsen.

Motioner ska vara inlämnade minst 8 dagar innan medlemsmötet äger rum
Ett medlemsmöte kan begäras av styrelsen eller 1/3 av medlemmarna.
På medlemsmöten har alla närvarande medlemmar varsin röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder
§ 8 - DAGORDNING

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Öppning av årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av ny styrelse
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet
§ 9 - VAL AV STYRELSE

Föreningens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter varav en ordförande och en kassör.
Vidare skall en revisor väljas. Revisorn behöver ej vara medlem i föreningen.
Ordförande och Kassör skall väljas växelvis

Ordförande      2 år
Kassör            2 år
Ledamot         2 år
Ledamot         2 år
Ledamot         2 år
Ledamot         2 år
Ledamot         2 år
Suppleant       1 år
Suppleant       1 år
Revisorer och revisors suppleanter         1 år
Valberedning                                        1 år
§ 10 - STYRELSE
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då annan ledamot begär detta. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöterna är närvarande.
§ 11 - STADGEÄNDRING
Endast föreningens ordinarie eller extra årsmöte äger rätt att ändra på stadgarna. För att beslut om stadgeändring skall verkställas krävs att minst 2/3 delar av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för förslag om ändring eller tillägg.
§ 12 - UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt Linedance ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras, t.ex. folkrörelsearkiv eller motsvarande
§ 13 - ERSÄTTNING
Att ersätta en styrelseledamot för nedlagd tid är inte aktuellt. Däremot utgår viss ersättning (specificerad nedan) till styrelsemedlemmarna för arbetet att driva och utveckla klubben

Styrelsemedlem får om ekonomin tillåter:

* De arrangemang som styrelsen organiserar och håller i ger inte
styrelseledamoten någon kostnad.
* Styrelseledamot får terminsavgiften betald
* Klubbtröja
* Föreningen bjuder styrelsen på en avslutningsmiddag efter varje termin.

Aktiv instruktör har med godkännande av styrelsen rätt till:
* Utbildning, relaterad till verksamheten.
* Workshops, logi, mat och transport relaterad till verksamheten.
* Kontorsmaterial relaterat till kursverksamheten mot uppvisande av kvitto.
* en uppsättning instruktörskläder (klubbtröja och dansskor)
* Föreningen bjuder instruktörerna på en avslutningsmiddag efter varje termin
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy